3.5. Täydennysotoksen yhteydessä kerätyt normit

Täydennysotannan yhteydessä keväällä 2022 kerättiin osallistuvilta kouluilta aineistoa myös luokilta 1 ja 2. Alakoulun DigiLukiseulaa varten ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille sähköistettiin LukiMat-palvelun lukemisen ja kirjoittamisen 1. ja 2. luokan kevään tuen tarpeen tunnistamisen välineet. Nämä tehtävät on kehitetty ja normitettu paperiversioina aiemmin (Eklund, Salmi, Polet, & Aro, 2013a; 2013b; Salmi, Eklund, Järvisalo, & Aro, 2011a; 2011b), eikä niitä sen vuoksi ollut tarvetta pilotoida tai muokata sisällöllisesti. Samassa yhteydessä koko testistöä täydennettiin peruslaskutoimitusten sujuvuutta arvioivilla Matsu-tehtävillä luokilla 1−6.

Tätä otantaa ei ollut suunniteltu ennakkoon, eikä aineisto 1–2 luokkien ja peruslaskusujuvuuden osalta vastaa otantakehikkoa. Koska vuosien 2021 ja 2022 otokset osoittautuivat toisiaan vastaaviksi luokkien 3–6 osalta, voidaan tämänkin otoksen noudattavan edustavuudeltaan koko otosta riittävissä määrin. Otos sisälsi tulokset 84 koulusta eri puolilta Suomea. Oppilasmäärä kullakin luokka-asteella on raportoitu luvun 4 taulukoissa 4.7–4.12. Kaikki luokkien 1 – 2 sekä Matsun tulokset on siis kerätty täydennysotoksessa. Täydennysotoksen oppilasmäärät vaihtelivat luokka-asteen ja tehtävän mukaan välillä 561–722, mitä voidaan pitää kohtuullisen kattavana määränä.

Scroll to Top