5 Alakoulun DigiLukiseulan tulosten tulkinta

Alakoulun DigiLukiseulan tarkoituksena on auttaa tunnistamaan ne oppilaat, joilla on riski lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin tai joilla on puutteita peruslaskutaidon sujuvuudessa. Yksittäisen oppilaan tuloksia verrataan normiaineistoon, jotta voidaan päätellä keiden tulos jää tavanomaista heikommaksi. Ennen tulosten tulkintaa on kuitenkin tärkeää tiedostaa, ettei seulan tulos suoraan kerro oppimisvaikeudesta, vaan se on tulkittava suhteessa oppilaan muuhun suoriutumiseen ja arviointitilanteeseen. Heikkoa tulosta on aina syytä tarkastella yksilöllisesti.

Lisäksi on hyvä huomata, että lukeminen, kirjoittaminen ja laskusujuvuus ovat taitoja, jotka muodostavat jatkumon. Siksi heikon suoriutumisen määrittely on aina sopimuksenvaraista, ja eri arviointimenetelmät vaihtelevatkin sen suhteen, miten heikon suoriutumisen raja on määritelty. Alakoulun DigiLukiseulan jokaisessa tehtävässä raja on määritelty samalla tavoin, mutta se ei välttämättä ole suoraan vertailukelpoinen muihin arviointimenetelmiin. Tässä luvussa kerrotaan, millä tavoin riskin raja on määritelty Alakoulun DigiLukiseulassa ja miten seulan tuloksia voidaan tulkita kussakin tehtävässä.

Scroll to Top