2 Arviointimenetelmän kuvaus ja tehtävät

DigiLukiseula on digitaalinen seulontamenetelmä lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointiin. Arviointimenetelmä on suunnattu yli 15-vuotiaille ja se koostuu kahdesta lukemisen tehtävästä, kahdesta oikeinkirjoittamisen tehtävästä ja luetun ymmärtämisen tehtävästä. Menetelmään sisältyy myös Opintoihin liittyvä kysely. Kyseessä on seulontaväline, jolla pyritään tunnistamaan ne opiskelijat, joiden luku- ja kirjoitustaitoa on syytä arvioida tarkemmin. Seulonnan jälkeen tarkempaa arviointia jatketaan yksilöllisesti käyttämällä esimerkiksi Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille -arviointivälinettä (Nevala ym. 2006).

Seulontamenetelmällä arvioidaan tyypillisesti useita opiskelijoita (esimerkiksi kokonaista ryhmää) samanaikaisesti, mutta tehtäviä voi tehdä myös yksilötilanteena, jos sellaiselle on tarvetta (mm. seulontatilanteesta poissaolleen opiskelijan arviointi). Ryhmätilanteisiin itsessään voi liittyä tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa opiskelijan suoriutumiseen heikentävästi. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arviointitilanteen aiheuttama paine, tarkkaavuuden suuntautuminen ympäristöön ja motivationaaliset tekijät. Näin ollen opiskelijoiden tehtävistä saamia tuloksia on aina syytä arvioida kriittisesti. On tärkeää, että seulontatehtävistä poikkeavan tuloksen saaneet opiskelijat kutsutaan esimerkiksi erityisopettajan kanssa käytävään keskusteluun, jossa tehtävien tulosten läpikäymisen lisäksi käydään läpi itse arviointitilanne ja mahdollisesti tehtävien suoriutumista heikentäneet seikat. Haastattelun tukena voidaan käyttää Opintoihin liittyvän kyselyn vastauksia (kts. lisätietoa ”Opintoihin liittyvän kyselyn tulokset ja tulkinta”). Kyselyssä selvitetään muun muassa taustatiedot, opintoihin ja oppimiseen liittyvät koetut vaikeudet ja opinnoissa aiemmin saatu tuki. Haastattelusta saadun lisätiedon avulla arvioidaan jatkotutkimuksen ja -tuen tarve.

On tärkeää huomioida, että arviointitilanne eroaa koulun muista opetustilanteista ja -käytänteistä monin eri tavoin. Arviointitilanteen tulee noudattaa mahdollisimman yhdenmukaisesti sitä tilannetta, jossa arviointivälineen normiaineisto on kerätty, jotta tulokset ovat luotettavia. Se, että harjoitukset, ohjeet ja tehtävät tulevat kaikille samassa muodossa Arvio-järjestelmän kautta, lisää arvioinnin luotettavuutta. Lisäksi on tärkeää, että käytettävä laitteisto on samankaltainen normiaineiston keruussa käytetyn laitteiston kanssa. Tehtävien tekemiseen tarvitaan tietokone, ulkoinen hiiri ja näppäimistö. Myös kuulokkeet vaaditaan, koska ohjeet ja sanelun sanat tulevat äänitetyssä muodossa. Arviointitilanteen tulee olla valvottu. Arviointiin ei valmistauduta, tehtäviä tai tehtävätyyppejä ei harjoitella etukäteen. Tehtävien sisältöjä ei käydä läpi jälkikäteen eikä oikeita vastauksia tehtäviin kerrota missään vaiheessa, mutta tehtävistä saaduista tuloksista luonnollisesti kerrotaan opiskelijalle.

Arviointitilanteesta ja arvioinnin tarkoituksesta tulee kertoa opiskelijoille etukäteen, myös vanhempia on hyvä tiedottaa siitä, millaisia (esimerkiksi opiskelijoiden lukemisen ja kirjoittamisen taitoihin kohdistuvia) arviointeja oppilaitoksessa tehdään. Arviointimenetelmästä saadut yksittäiset, opiskelijakohtaiset tulokset ovat ehdottoman salassapitovelvollisuuden alaisia.

Scroll to Top