2.4 Täydennä tekstit

Tehtävän kuvaus

Täydennä tekstit –tehtävällä mitataan luetun ymmärtämistä. Tehtävä koostuu 10 lyhyestä tekstistä (noin 4–5 virkettä/ teksti), jotka sisältävät sana-aukkoja. Sana-aukkoja on yhteensä 38, teksteistä yhdeksän sisältää neljä sana-aukkoa ja yksi teksteistä kaksi sana-aukkoa. Tehtävä sisältää viisi tietotekstiä ja viisi kertomustekstiä, jokaisella tekstillä on otsikko. Vaihtelevilla teksteillä on pyritty siihen, että tekstin aihe tai tekstityyppi ei suosisi tiettyä osaa lukijoista. Tekstit tulevat näytölle yksi kerrallaan. Jokaiseen sana-aukkoon tulee valita sana, jotta tehtävässä pääsee eteenpäin. Tehtävässä on 20 minuutin aikaraja, mutta aika on kuitenkin niin pitkä, että vain hyvin harva ikäluokasta ei ehdi tehdä tehtävää aikarajan puitteissa. Normiaineiston 1317 vastaajasta vain kaksi ei ennättänyt vastaamaan kaikkiin osioihin annetussa ajassa. Opiskelijalle kerrotaan, että tehtävän tekemiseen on varattu 20 minuuttia aikaa, mutta luettavien tekstien määrää ei kerrota.

Tehtävän tarkoitus

Sana-aukot on rakennettu niin, että oikean sanan löytääkseen lukijan täytyy luoda ymmärrys aukkoa edeltävistä ja seuraavista virkkeistä sekä koko tekstistä. Sana-aukkoja on asetettu tekstissä sellaisten sanojen paikoille, jotka luovat tekstiin sidoksisuutta (koheesiosidokset, kuten pronominit ja konjunktiot), mutta myös sellaisten sanojen paikalle, joissa sanan uudelleen asettaminen vaatii merkityssuhteiden rakentamista tekstin pohjalta. Oikeiden sanojen valinta aukkoihin edellyttää siis päättelyä, eikä oikeaa vastausta voi löytää tekstistä suoraan. Tekstit on pyritty pitämään lyhyinä ja luettavien sanojen määrä pienenä, jotta opiskelijan työmuisti kuormittuisi mahdollisimman vähän, ja lukemissujuvuuden rooli ei olisi tehtävässä niin keskeinen.

Täydennä tekstit -tehtävän pisteytys ja tulkinta

Tiedetään, että hyvät luetun ymmärtäjät rakentavat enemmän merkitysyhteyksiä tekstin eri osien välille, kun taas heikot ymmärtäjät jättäytyvät ymmärtämisen tasoissa yksittäisiin sanoihin ja lauseisiin. Täydennä tekstit -tehtävässä lukijan on valittava sana-aukkoon tekstin kokonaisuuteen mahdollisimman hyvin sopiva sana neljästä vaihtoehdosta. Jokaisesta oikein valitusta sanasta opiskelija saa yhden pisteen. Näin ollen tehtävä mittaa sitä, kuinka hyvin lukija kykenee ottamaan huomioon ympäröivien lauseiden ja tekstin kokonaisuuden merkityksen valintoja tehdessään. Heikko suoriutuminen tehtävässä voi olla seurausta siitä, että opiskelijan on vaikea ymmärtää lukemaansa ja erityisesti vaikea tehdä päätelmiä luettavasta tekstistä. Tehtävän suunnittelussa on pyritty minimoimaan monet luetun ymmärtämiseen vaikuttavat taustatekijät kuten työmuistin, tarkkaavuuden ja lukemissujuvuuden vaikutukset siten, että luettavat tekstit ovat lyhyitä ja ne esitetään yksi kerrallaan.

Tehtävässä huomioitavaa

Tehtävässä ei myöskään ole varsinaista aikapainetta, vaikka siihen onkin laitettu näennäinen aikaraja, ja tällä on pyritty pienentämään lukemisen sujuvuuden vaikutusta. Silti joissain tapauksissa on mahdollista, että heikko suoriutuminen voi johtua myös siitä, että opiskelija ei ole jaksanut tehdä tehtävää kunnolla, vaan hän on valinnut aukkoihin sattumanvaraisesti jonkin sanan päästäkseen tehtävässä nopeasti eteenpäin. Muita syitä heikkoon suoriutumiseen voivat olla heikko kielitaito, tekninen lukutaito tai kapea sanavarasto, jotka selkeästi vaikeuttavat luetun ymmärtämistä. Arviointia voi jatkaa esimerkiksi Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille -menetelmän (Nevala ym. 2006) luetun ymmärtämisen arviointitehtävillä. Arviointia on hyvä myös laajentaa laadulliseen, havainnointiin ja keskusteluun pohjautuvaan arviointiin, joka yhdistetään niihin tehtävätilanteisiin, joissa luetun ymmärtämisen taitoa vaaditaan. Arvioinnin tukena voi myös käyttää Opintoihin liittyvää kyselyä, ja tarkastella opiskelijan käyttämiä luetun ymmärtämisen strategioita.

Luetun ymmärtämisen strategioiden oppimisen tukeminen vuorovaikutuksellisin keinoin esimerkiksi pienryhmissä ja opettajan mallintamana on yksi toimiva tapa tukea opiskelijan luetun ymmärtämisen taitoja. Opiskelijan tulisi vaiheittain ja tuettuna mennä kohti sellaista lukijuutta, jossa hänen itsesäätelytaitonsa ovat kehittyneet niin, että hän kykenee aktiivisesti ja joustavasti valvomaan, arvioimaan ja säätelemään omaa lukemistaan. Jos lukemisen sujuvuudessa on haasteita, on tärkeää, että opiskelijalla on hallussaan keinoja, joilla hänen on lukemisen hitaudesta huolimatta mahdollista vaivattomammin löytää keskeistä tietoa isoista tekstimassoista sekä myös jäsentää ja painaa keskeisiä asioita mieleen. Myös äänikirjat toimivat tukevina keinoina silloin, kun lukeminen on hidasta.

Tehtävän ärsykkeet

Tekstit sisältävät:

645 sanaa yhteensä

284 sanaa kertomusteksteissä (otsikko mukaan lukien)

361 sanaa tietoteksteissä (otsikko mukaan lukien)

5 pronominiaukkoa

6 konjunktioaukkoa

23 sanastoaukkoa, adverbejä 4 (molemmat aukkotyypit mittaavat myös päättelyä)

Lähteet

Scroll to Top