2.2 Etsi kirjoitusvirheet

Tehtävän kuvaus

Etsi kirjoitusvirheet -tehtävä arvioi teknistä lukutaitoa. Tehtävä on digitaalinen versio paljon käytetystä kynä-paperi -tehtävästä, joka arvioi teknistä lukutaitoa vastaavalla tavalla. Tehtävässä on tarkoitus merkitä sanasta kohta, jossa esiintyy kirjoitusvirhe. Tehtävän kaikissa sanoissa on yksi virhe. Virheet on valittu siten, että ne edustavat tyypillisiä lukivaikeusopiskelijoiden tekemiä virheluokkia.  Tehtävässä on 2,5 minuuttia aikaa ratkaista mahdollisimman monta sanaa.

Tehtävässä sanat tulevat esiin yksi kerrallaan, mutta edelliseen sanaan voi tarvittaessa myös palata ja muuttaa vastaustaan. Tehtävässä on pyritty minimoimaan motoriseen suoritukseen kuluva aika. Ratkaistava sana ilmestyy aina samaan kohtaan keskelle ruutua. Opiskelijalle annetaan ohje, että vaikean sanan kohdalla merkitään virhe siihen kohtaan, missä opiskelija ajattelee virheen olevan ja siirrytään mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Seuraava sana ilmestyy vasta, kun edellinen on ratkaistu.

Tehtävän tarkoitus

Etsi kirjoitusvirheet on sanatasoinen tarkan lukemisen tehtävä. Tehtävässä lukija tunnistaa ensin sanan kokonaishahmon, tätä kutsutaan sanan ortografiseksi tunnistamiseksi. Sen jälkeen lukijan on tunnistettava, että sanassa on virhe ja paikallistettava se. Virheen etsintä ja korjaaminen tapahtuu siten, että lukija palaa dekoodauksen, eli sanan äänteistä kokoamisen tasolle. Tehtävä vaatii siis sekä ortografisia että fonologisia taitoja. 

Tehtävässä huomioitavaa

Kokonaisen sanan tunnistaminen vaatii sanan hakua muistista. Mikäli sana ei ole lukijalle tuttu, tehtävä vaikeutuu merkittävästi. Koska kyseessä on yksittäisistä sanoista koostuva tehtävä, konteksti ei tuo tukea sanojen ymmärtämiselle. Tämän vuoksi tehtävä soveltuu heikosti suomi toisena tai vieraana kielenä -oppijoiden teknisen lukutaidon arviointiin. Myös suomen kieltä hyvin taitavilla voi olla haasteita tunnistaa yksittäisiä sanoja. Sanat on kuitenkin pyritty valitsemaan siten, että ne edustavat tavallisia suomen kielen sanoja.

Tehtävän pisteytys

Jokaisesta oikein löydetystä kirjoitusvirheestä saa pisteen. Järjestelmä ilmoittaa pisteinä oikein löydettyjen kirjoitusvirheiden määrän annetussa 2,5 minuutin aikarajassa. Myös kaikkien yritettyjen sanojen määrä annetaan.

Pistemäärän tulkinta

Mikäli lukija menestyy viiteaineistoon verrattuna heikosti Etsi kirjoitusvirheet -tehtävässä, tulos kertoo todennäköisesti heikosta teknisestä lukutaidosta ja on syytä selvittää lukemissujuvuus tarkemmin. Tarkastele opiskelijan suoritusta myös Luksu-tehtävässä. Mikäli tehtävissä suoriutuminen antaa aihetta huoleen, on lukemisujuvuus syytä varmistaa ääneen lukemisen tehtävällä. Tällainen tehtävä löytyy esimerkiksi Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille -arviointimenetelmän (Nevala ym. 2006) käsikirjasta.

Heikko pistemäärä Etsi kirjoitusvirheet -tehtävässä johtuu useimmissa tapauksissa siitä, että lukija ei ole edennyt tehtävässä pitkälle, mutta sanoista on löydetty virheellinen kohta oikein. Jos opiskelijan pistemäärä tehtävässä jää alhaiseksi, on kuitenkin syytä tarkastella myös hänen tekemiensä virheiden määrää, sillä joissain tapauksissa heikko pistemäärä selittyy runsaalla virheiden määrällä. Opettajan käyttöliittymästä saa näkyville opiskelijan ratkaisemat yksittäiset sanat listana, joista opettaja voi tarkastella virheiden määrää ja laatua. Seuraavaksi esitellään yleisimmät tulkinnat virheistä johtuvalle heikolle suoriutumiselle.

Virheiden tulkinta Etsi kirjoitusvirheet -tehtävässä

Mikäli lukija tekee runsaasti virheitä tehtävässä, on syytä tarkastella tehtävää laadullisesti ja selvittää syitä virheisiin. Tämä laadullinen tarkastelu kannattaa tehdä sen lisäksi, että joka tapauksessa tehtävissä heikosti menestyneet kutsutaan keskustelemaan erityisopettajan kanssa ja arvioidaan lukemisen sujuvuutta ääneen lukemisen tehtävillä.

Syy 1: Sanan fonologinen purkaminen epäonnistuu

Jos opiskelija tekee runsaasti virheitä, ne painottuvat usein kaksoiskonsonantteihin, pitkiin vokaaleihin ja äng-äänteitä sisältäviin sanoihin. Tällöin lukijan tavu- tai äännetason prosessointi ei onnistu virheettä. Lisäksi Etsi kirjoitusvirheet -tehtävässä oman haasteensa tekee tehtävän aikarajoitus. Lukija voi tehdä enemmän virheitä, kun hän tiedostaa ajan olevan rajattu, kuin että hän saisi rauhassa lukea sanan useaan kertaan ja etsiä virhettä.

Kun opiskelija tekee paljon virheitä, on syytä tarkastella myös hänen Sanelu-tehtäviensä tuloksia sekä mahdollisia kirjoitusvirheitä vapaasti tuotetusta tekstistä. Samankaltaiset fonologisen prosessoinnin vaikeudet voivat näkyä kirjoitustehtävissäkin. Opiskelijan kanssa on syytä käydä läpi tarkan lukemisen strategia, jotta hän kykenee suoriutumaan opintoihin liittyvistä lukumateriaaleista, jotka voivat sisältää runsaastikin vierasperäisiä tai muuten hankalia sanarakenteita.  

Syy 2: Sanan ortografinen tunnistaminen epäonnistuu

Joskus lukijan tekemät virheet eivät ole tyypillisissä riskirakenteissa. Tämä voi johtua kahdesta syystä. Sanahahmon tunnistaminen on voinut epäonnistua, jolloin lukija tulkitsee sanan joko toiseksi kuin se on tarkoitettu tai sanan merkitys ei selviä lukijalle lainkaan. Tilanne johtaa siihen, että lukija joutuu arvaamaan virheen paikan, sillä tehtävässä ei pääse eteenpäin ennen kuin sanaan on merkitty yksi virhe. Tehtävään on pyritty valitsemaan sanoja, jotka ovat yleisiä ja niihin laaditut virhetyypit on pyritty pitämään yksiselitteisinä, jolloin sanan ratkaisun pitäisi olla nopeaa.

Mikäli opiskelija tekee paljon tällaisia virheitä, on tärkeä selvittää, voivatko tunnistamisen virheet johtua heikosta sanavarastosta. Tämä voi johtua kielitaustasta tai kielellisistä vaikeuksista, joita esiintyy myös yksikielisillä opiskelijoilla. Opiskelijan kanssa voi käydä läpi, mitä tehdä, jos sanan merkitys ei aukea opiskeluissa tarvittavissa tekstimateriaaleissa ja käydä läpi erilaisia strategioita sanaston oppimiseen. Tärkeä on myös lukea paljon, millä on vaikutusta sanavaraston kasvuun.  Jos kyseessä on kielelliset vaikeudet tai kielitausta, on tärkeää arvioida teknistä sujuvaa lukutaitoa sellaisella tehtävällä, jossa sanavarastolla ei ole vaikutusta, käytännössä esimerkiksi ääneen lukemisen tehtävällä.

Syy 3: Lukijalla on arvaileva strategia

Yksi opiskelijan mahdollinen strategia on pyrkiä etenemään tehtävässä mahdollisimman nopeasti esimerkiksi arvaamalla sanoissa esiintyvät virheet. Tällöin opiskelijan tekemät virheet eivät edusta välttämättä mitään loogista kategoriaa. Tällaisen lukijan tunnistaa usein siitä, että hän on päässyt tehtävän loppuun ennen tehtävään varatun ajan kulumista. Siksi on tärkeää huomioida myös tehtävään käytetty aika, jonka tulisi olla 150 sekuntia (2,5 minuuttia). On huomattava myös, että tehtävässä ei pääse etenemään ilman, että opiskelija tekee valinnan jokaisen sanan kohdalla, mikä valitettavasti voi ohjata arvaamaan joissain tapauksissa.

Tällaisissa tilanteissa on tärkeää varmistaa opiskelijan motivaatio ja mahdollinen syy hätäilyyn. Opiskelija on esimerkiksi voinut kokea tehtävän liian haastavana, jolloin hän ei ole edes halunnut yrittää.

Tehtävän ärsykkeet

Tehtävän sanat ovat perusmuodossa. Sanat koostuvat 80 substantiivista, 29 adjektiivista, 10 verbistä ja yhdestä adverbistä. Alla näet tehtävässä esiintyvät virhetyypit ja niiden määrän.

Virhetyypit ja niiden määrä:

Puuttuva kirjain:

 • puuttuva pitkä vokaali: 26 kpl
 • puuttuva kaksoiskonsonantti: 35 kpl
 • puuttuva muu kirjain: 5 kpl
 • puuttuva diftongi: 1 kpl (esiintyy vain esimerkkisanassa)

Muuttunut kirjain:

 • muuttunut diftongi: 15
 • muuttunut kirjain, nk/ng: 11 kpl
 • muuttunut vokaali: 2 kpl
 • muuttunut kaksoiskonsonantti: 1 kpl
 • muuttunut muu kirjain: 16 kpl

Ylimääräinen kirjain:

 • lyhyt vokaali/ lisätty vokaali: 2 kpl
 • lisätty muu kirjain: 7 kpl

Tärkeä huomio! Sana auveta on mahdollista tulkita kahdella tavalla: aueta/ruveta. Sana sisältää siis kaksi eri virhetyyppiä: lisätty kirjain tai muuttunut kirjain. Sanasta saa pisteen kumman vain virheen merkitsemisestä. Myös sana viljeliä on mahdollista tulkita kahdella tavalla: viljelijä/viljellä. Sana sisältää siis kaksi eri virhetyyppiä: puuttuva kirjain/muuttunut kirjain. Myös tästä sanasta saa pisteen kumman vain virheen merkitsemisestä.

Scroll to Top