2.4 Sanelutehtävät

Tehtävien tarkoitus ja kuvaus

Sanelu on aikarajaton tehtävä, jossa kuunnellaan sanoja ja kirjoitetaan ne kuullun perusteella. Sanelutehtävä mittaa teknistä oikeinkirjoitustaitoa. Tehtävä on digitaalinen versio vastaavasta kynä-paperi -tehtävästä. Sanelutehtäviä on kaksi: ensimmäisessä kirjoitetaan oikeita sanoja ja toisessa merkityksettömiä sanoja, pseudosanoja. Sekä oikeat että merkityksettömät sanat on valittu niin, että ne sisältävät monipuolisesti suomen kielen piirteitä ja rakenteita, jotka ovat oikeinkirjotuksen kannalta haastavia (esimerkiksi äng-äänteitä). Oikeiden sanojen sanelussa sanojen tuttuus vaikuttaa siihen, miten hyvin ne osataan kirjoittaa. Merkityksettömät sanat noudattavat suomen kielen tavurakennetta, mutta eivät tarkoita mitään. Toisin kuin oikeissa sanoissa, merkityksettömissä sanoissa oppilas ei voi tukeutua muistissaan olevaan sanan visuaaliseen edustukseen, vaan joutuu palaamaan äänteistä kokoamisen tasolle. Pseudosanojen sanelutehtävä arvioi tarkan kirjoittamisen taitoa ja äännetietoisuuden taitoja. Näitä taitoja oppilas tarvitsee kirjoittaessaan itselleen vieraita sanoja.

Seitsemännen luokan DigiLukiseulassa sekä oikeita että merkityksettömiä sanoja on 23 kappaletta. Kahdeksannen luokan DigiLukiseulassa oikeita sanoja on 23 kappaletta ja merkityksettömiä 22. Sekä oikeat että merkityksettömät sanat ovat suomen kielen rakenteen mukaisia. Niihin on pyritty saamaan mukaan monipuolisesti suomen kielen piirteitä, kuten erilaisia eri vokaaleilla ja konsonantilla alkavia tavuja, useimmat lyhyet ja pitkät konsonantit ja vokaalit, useita eri diftongia, erilaisia konsonanttiyhtymiä ja äng-äänteet. Tehtävissä ei ole alussa harjoitusta eikä tehtävissä ole aikarajaa, vaan oppilas voi edetä omaan tahtiinsa. Jokainen sana on kuunneltava aluksi kaksi kertaa, ennen kuin sen pääsee kirjoittamaan. Lisäksi sanan voi kuunnella uudestaan niin monta kertaa, kuin kokee tarpeelliseksi. Tällöin työmuistin kuormitus ei pääse vaikuttamaan tulokseen sitä heikentävästi. Kun oppilas on kirjoittanut sanan, se tulee vielä kerran ruudulle hyväksyttäväksi ja sitä voi palata korjaamaan. Näin pyritään vähentämään näppäilyvirheitä. Jokaisen sanan kohdalla on kirjoitettava jotain ja hyväksyttävä se, ennen kuin pääsee kuuntelemaan seuraavaa sanaa.

Sanelun sanat kuunnellaan kuulokkeiden välityksellä Arvio-järjestelmästä, jolloin sanat lausutaan kaikille samalla tavalla. Toisaalta oppilas ei pääse näkemään sanojen ääntöasua, eli sitä, millä tavalla lukijan suu on hänen artikuloidessaan sanoja. Esimerkiksi sananalkuisten konsonanttien tunnistaminen vaatii tällöin hyvin tarkkaa kuuntelua. Kun sanoja kirjoitetaan kynän sijasta näppäimistöä käyttäen, voi hätäilevä eteneminen tuottaa helposti tarpeettomia näppäilyvirheitä. Tästä syystä sanojen ja niiden virheiden laadullinen tarkastelu on erittäin tärkeää.

Tehtävien pisteytys ja tulosten tulkinta

Sanelutehtävissä saa jokaisesta oikein kirjoitetusta sanasta yhden pisteen. Yhdyssanavirheistä tai yhdysviivan tarpeettomasta käytöstä ei vähennetä pistettä. Kirjaimet saavat olla isoja tai pieniä ja niitä saa olla samassa sanassa sekaisin. Esimerkiksi kirjoittamalla MURRos ikä, murros-ikä tai MURROSIKÄ saa pisteen. Opettaja voi tarkastella oppilaan tekemien virheiden laatua ja määrää opettajan käyttöliittymässä, jossa saa yksittäiset sanat näkyviin.

Yläkouluikäiset tekevät enää hyvin vähän virheitä sanatasoisessa, aikarajattomassa oikeinkirjoituksen tehtävässä. Aina kun oppilaan saama pistemäärä jää alhaiseksi, on aihetta tarkastella tuloksia laadullisesti. Matala pistemäärä voi johtua joko siitä, että oppilaan tarkkaavaisuus ei ole kohdistunut tehtävään, hän on edennyt kiirehtien tai siitä, että oppilaalla on fonologisen prosessoinnin pulmia, tavu- tai kirjain-äännevastaavuuden tasolla. Laadullisen tarkkailun avulla on hyvä pyrkiä erottamaan näppäilyvirheet oikeinkirjoituksen virheistä. Saneluihin on tarkoituksella valittu sanoja, jotka sisältävät haastavia äännerakenteita. Toisaalta haastava rakenne voi mennä oikeissa sanoissa oikein, jos sana on ennestään tuttu. Jos jonkin rakenteen osaaminen vaikuttaa epävarmalta, voi arviointia jatkaa vastaavan rakenteen sisältävillä sanoilla. Tällöin on myös mahdollista havainnoida oppilaan kirjoittamisprosessia. Laadullinen arviointi havainnoimalla tuo tärkeää lisätietoa arviointityöhön ja oppilaalle annettavan tuen rakentamiseen.

Jos oppilas tekee virheitä sanatasolla, on tärkeää varmistaa, tunnistaako oppilas kaikki kirjaimet ja niiden edustamat äänteet ja osaako hän tavuttaa sanat oikein. On myös hyvä huomioida, että DigiLukiseulan sanelutehtävät arvioivat vain teknistä oikeinkirjoitustaitoa, joten tuottavan kirjoittamisen pulmat eivät tule näkyviin tässä tehtävässä. Oppilaan itse tuottamasta, pidemmästä tekstistä on syytä tarkastella oikeinkirjoitusvirheiden lisäksi esimerkiksi lauserakenteiden hallintaa ja kirjallisen ilmaisun sujuvuutta.

Tehtävien ärsykkeet

Seitsemännen luokan sanelussa sekä oikeita että merkityksettömiä sanoja on 23 kappaletta. Kahdeksannen luokan sanelussa oikeita sanoja on 23 kappaletta ja merkityksettömiä 22. Sanoissa on tavuja 3–9. Ne sisältävät suomen kielen 10 yleisintä tavurakennetta. Sekä oikeat että merkityksettömät sanat ovat suomen kielen rakenteen mukaisia. Niihin on pyritty saamaan mukaan monipuolisesti suomen kielen piirteitä, kuten erilaisia eri vokaaleilla ja konsonanteilla alkavia tavuja, useimmat lyhyet ja pitkät konsonantit ja vokaalit, useita eri diftongeja, monia erilaisia konsonanttiyhtymiä sekä lyhyt ja pitkä äng-äänne. Sanelujen sanoista puuttuvat kokonaan yhdistelmät -hh, -jj ja -vv. Katso liitteestä tarkemmin kaikki sanat sekä niiden sisältämät haastavat rakenteet.

Scroll to Top