3.4. Otoksen edustavuus

Alueellinen edustavuus. Otoksen toteutumisessa oli alueellisesti huomattavia eroja. Edustavuus oli alhaisin Etelä-Suomen kaupungeissa, joista saatiin mukaan 54 % suunnitellusta koulujen määrästä. Aktiivisinta osallistuminen oli maaseutualueilla, joilta koulujen lukumäärän osalta saatiin jopa yliedustusta (100 %−225 %). Koulujen yliedustus sallittiin tässä vaiheessa, koska oppilasmäärissä osattiin odottaa katoa. Katoa oppilasmäärissä syntyi väistämättä, koska osallistuminen oli vapaaehtoista eikä tutkimuslupaa kaikilta huoltajilta saatu. Koronapandemia lisäsi oppilaiden poissaoloja kouluista. Toteutuneet oppilasmäärät vaihtelivat suuralueiden kuntaryhmittäin välillä 20 %–92 %.

Koska alueittainen vaihtelu oli suuri suunniteltuun otantakehikkoon nähden, edustavuuden kannalta oli keskeistä arvioida, onko alueellisten ositteiden välillä eroja arviointimenetelmän tuloksissa. Kun suoriutumista Alakoulun DigiLukiseulan tehtävissä vertailtiin alueiden välillä, tilastollisesti merkitseviä eroja ei löytynyt. Voidaan siis todeta, ettei tässä otoksessa ole nähtävissä alueellisia eroja lukitaidoissa, minkä vuoksi tuloksia voidaan huoletta tulkita siitä huolimatta, että joillain alueilla edustus on parempi kuin toisilla. Osallistujien absoluuttisissa määrissä (n = 566) myös Etelä-Suomen kaupungit ovat edustettuna kohtuullisen hyvin.

Oppilasaineksen edustavuus tuen tarpeen osalta. Jotta arviointimenetelmä toimii luotettavasti tuen tarpeen tunnistamisessa, on tärkeää, että normiaineisto on tuen tarpeen suhteen edustava. Koska otannassa tulee aina katoa, on tärkeää, ettei kato kohdistu valikoidusti esimerkiksi siihen perusjoukon osaan, jossa tuen tarve on suurempi. Tämän vuoksi otoksessa mukana olevien lasten tuen astetta verrattiin Tilastokeskuksen tuoreimpaan tietoon tehostettua ja erityistä tukea saavien määrästä Suomessa (Tilastokeskus, 2022). Sen mukaan tehostettua tukea on saanut 13,5 % ja erityistä tukea 9 % suomalaisten koulujen oppilaista. Alakoulun Digilukiseulan normiaineistossa vastaavat luvut ovat 13,8 % ja 3,7 %. Tehostetun tuen osalta normiaineisto vastaa hyvin tarkasti valtakunnallista tilannetta. Otoksessa ei ole ollut mukana erityiskoulujen eikä erityisopetuksen pienryhmien oppilaita, mikä todennäköisesti vaikuttaa otoksen aliedustukseen erityisen tuen oppilaissa suhteessa Tilastokeskuksen aineistoon. Edellä kuvatun perusteella normiaineiston voidaan katsoa riittävällä tarkkuudella edustavan suomenkielisiä yleisopetuksen oppilasryhmiä.

Scroll to Top