Yläkoulun DigiLukiseula

Digitaalinen luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä 7. ja 8. -luokkalaisille

Maria Niskakoski (ent. Paananen), Sami Määttä, Pirita Korpivaara & Jari Westerholm

Kiitämme lämpimästi kehitystyössä mukana olleita ohjausryhmän jäseniä, yliopiston lehtori Kenneth Eklundia kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta (Jyväskylän yliopisto), erityispedagogiikan professori Leena Holopaista (Itä-Suomen yliopisto), professori Ari Huhtaa soveltavan kielentutkimuksen keskuksesta (Jyväskylän yliopisto), apulaisprofessori Minna Torppaa kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta (Jyväskylän yliopisto), akatemiatutkija Jarkko Hautalaa, tutkija Päivi Merjosta ja vastaava tutkija Riikka Heikkilää Niilo Mäki Instituutista. Kiitämme myös hankkeessa työskennelleitä osaavia, sitoutuneita tutkimusavustajia Annastiina Kettusta, Roosa Karhusta ja Olli Lukkaria. Oman panoksensa työn edistymiselle ovat kannustaen antaneet koulutuspäällikkö Maria Haakana tiimeineen ja toiminnanjohtaja Juha-Matti Latvala Niilo Mäki Instituutista. Arviointitehtävien pilotointiin ja normiaineiston keruuseen osallistui lukematon määrä opettajia, rehtoreita ja oppilaita yläkouluista ympäri Suomen, suuri kiitos heille hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Ja lopuksi, tämän digitaalisen arviointivälineen digitaalista puolta ei olisi olemassa ilman osaavaa, ammattitaitoista ohjelmistosuunnittelutiimiämme: kiitämme siis Kiril Shenouda Khalilia, Jaakko Ryssyä, Enni Stylmania ja Matti Kinnusta.

Tämä digitaalinen lukemisen ja kirjoittamisen arviointimenetelmä on kehitetty Niilo Mäki Instituutissa arvioimaan sekä lukemisen että kirjoittamisen taitoja. Se on jatkoa toisella asteella jo käytössä olevalle DigiLukiseula – digitaalinen luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä nuorille ja aikuisille -välineelle (Paananen ym. 2019). DigiLukiseula on seulontatesti, joka on tarkoitettu 7. ja 8. luokkalaisten perusluku- ja oikeinkirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen arviointiin. DigiLukiseulalla lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi on nopeaa, koska tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen hoituvat digitaalisesti. Seulonnan jälkeen tarkempaa arviointia voidaan jatkaa YKÄ – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä yläkouluun -testistön yksilötehtävillä. Arvioinnista saatu tieto toimii pohjana tukitoimien suunnittelulle.

Yläkoulun DigiLukiseula sisältää seuraavat tehtävät:

  • Kaksi teknisen lukutaidon tehtävää
  • Oikeinkirjoituksen tehtävän
  • Luetun ymmärtämisen tehtävän
  • Opintoihin liittyvän kyselyn 

Yläkoulun DigiLukiseulan käyttöperehdytys (ohjevideo)

Yleisohje testitilanteeseen, molemmille luokille (7, 8) omat versiot

Scroll to Top