2 Arviointimenetelmän kuvaus ja tehtävät

Yläkoulun DigiLukiseula on sähköinen seulontamenetelmä lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointiin 7. ja 8. luokan oppilaille. Arviointimenetelmä sisältää kaksi välinettä, 7. luokan arviointivälineen ja 8. luokan arviointivälineen. Molemmissa välineissä on kaksi lukemisen tehtävää, kaksi oikeinkirjoittamisen tehtävää ja luetun ymmärtämisen tehtävä. Tehtävien sisällöt (esimerkiksi sanelun sanat) ovat molemmissa välineissä omansa. Kyseessä on seulontamenetelmä, jolla pyritään tunnistamaan ne oppilaat, joiden luku- ja kirjoitustaitoa on syytä arvioida tarkemmin. Seulonnan jälkeen tarkempaa arviointia jatketaan yksilöllisesti käyttämällä esimerkiksi YKÄ – luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä yläkouluun -testistön yksilötehtäviä (Lerkkanen ym. 2018).

Menetelmään sisältyy myös Opintoihin liittyvä kysely. Kysely kartoittaa muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa siihen, miten oppilaan kognitiiviset pulmat vaikuttavat hänen koulunkäyntiinsä. Se auttaa opettajaa ymmärtämään, miten oppimisvaikeus näkyy oppilaan toiminnassa yleisemmällä tasolla ja mitä muita mahdollisia tukitoimia oppilaalle voidaan tarjota luku- ja kirjoitustaidon harjoittelun lisäksi. Kysely antaa tietoa siitä, miten oppilas suhtautuu vaikeisiin tilanteisiin koulussa ylipäänsä.  

Seulontamenetelmällä arvioidaan tyypillisesti useita oppilaita (esimerkiksi kokonaista ryhmää) samanaikaisesti, mutta tehtäviä voi tehdä myös yksilötilanteena, jos sellaiselle on tarvetta (muun muassa seulontatilanteesta poissaolleen oppilaan arviointi). Ryhmätilanteisiin itsessään voi liittyä tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa oppilaan suoriutumiseen sitä heikentävästi. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arviointitilanteen aiheuttama paine, tarkkaavuuden suuntautuminen ympäristöön ja motivationaaliset tekijät. Nämä seikat on syytä ottaa huomioon oppilaiden tuloksia tarkasteltaessa. On tärkeää, että seulontatehtävistä poikkeavan tuloksen saaneet oppilaat kutsutaan esimerkiksi erityisopettajan kanssa käytävään keskusteluun, jossa tehtävien tulosten läpikäymisen lisäksi käydään läpi itse arviointitilanne ja mahdollisesti tehtävien suoriutumista heikentäneet seikat. Haastattelun tukena voidaan käyttää Opintoihin liittyvän kyselyn vastauksia (kts. lisätietoa ”Opintoihin liittyvän kyselyn tulokset ja tulkinta”). Haastattelusta saadun lisätiedon avulla arvioidaan jatkotutkimuksen ja -tuen tarve.

On tärkeää huomioida, että arviointitilanne eroaa koulun muista opetustilanteista ja -käytänteistä monin eri tavoin. Arviointitilanteen tulee noudattaa mahdollisimman yhdenmukaisesti sitä tilannetta, jossa arviointivälineen normiaineisto on kerätty, jotta tulokset ovat luotettavia. Se, että harjoitukset, ohjeet ja tehtävät tulevat kaikille samassa muodossa Arvio-järjestelmän kautta, lisää arvioinnin luotettavuutta. Lisäksi on tärkeää, että käytettävä laitteisto on samankaltainen normiaineiston keruussa käytetyn laitteiston kanssa. Tehtävien tekemiseen tarvitaan tietokone, hiiri ja näppäimistö. Myös kuulokkeet vaaditaan, koska ohjeet ja sanelun sanat tulevat äänitetyssä muodossa. Arviointitilanteen tulee olla valvottu. Arviointiin ei valmistauduta, eikä tehtäviä tai tehtävätyyppejä harjoitella etukäteen. Tehtävien sisältöjä ei käydä läpi jälkikäteen eikä oikeita vastauksia tehtäviin kerrota missään vaiheessa, jotta arviointivälineen käyttäminen on jatkossakin luotettavaa.

Arviointitilanteesta ja arvioinnin tarkoituksesta tulee kertoa oppilaille etukäteen, myös vanhempia on hyvä tiedottaa siitä, millaisia (esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen taitoihin kohdistuvia) arviointeja oppilaitoksessa tehdään. Arviointimenetelmästä saadut yksittäiset, oppilaskohtaiset tulokset ovat ehdottoman salassapitovelvollisuuden alaisia. Tulokset eivät voi toimia pohjana oppiainekohtaisessa arvioinnissa, vaan niitä hyödynnetään oppilaskohtaisten tukitoimien suunnitteluun.

Digitaalisen arviointimenetelmän voidaan nähdä lisäävän koulutuksellista tasa-arvoa. Kun seulonta on vaivatonta, arviointeja tehdään todennäköisesti perinteisiä paperisia seuloja laajemmin. Tämä tarkoittaa, että entistä harvempi tukea tarvitseva oppilas jää opinnoissaan ilman tukea. Tasa-arvoa lisää myös seulonnan vaivattomuus oppilaan näkökulmasta. DigiLukiseula on nopeasti tehtävä kokonaisuus, jonka kaikki oppilaat jaksavat tehdä kerralla. Tehtäviä ei myöskään pääse valikoimaan, vaan kaikki oppilaat tekevät automaattisesti kaikki seulan tehtävät. Näin lukitaitojen arviointi on monipuolista, eikä oppilaista jää saamatta sellaista lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvää tietoa, joka on tuen kohdistamisen kannalta oleellista.

Scroll to Top