Käsikirja

Esipuhe

Alakoulun DigiLukiseula on tarkoitettu 1-6-luokkalaisten lasten lukemisen, oikeinkirjoittamisen, luetun ymmärtämisen (3–6 lk) ja peruslaskutaidon sujuvuuden arviointiin. Sen tavoitteena on tarjota ajantasaisia, tehokkaita ja luotettavia välineitä oppimisen arviointiin sekä tuen suunnitteluun ja seurantaan.

Alakoulun DigiLukiseula sisältää kaksi eri välineistöä, jotka on kuvattu tarkemmin luvussa 2. Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille suunnattu LukiMat – Oppimisen arviointi: Lukemisen, kirjoittamisen ja peruslaskutaidon tuen tarpeen tunnistamisen sähköiset välineet 1. ja 2. luokalle sisältää samat kevään ryhmätehtävät kuin LukiMat-palvelussa on ollut jo aiemmin tarjolla paperisina versioina. Ne tarjotaan nyt sähköisinä versioina maksuttomasti koulujen käyttöön. Luokille 3–6 suunnatut sähköiset tuen tarpeen tunnistamisen välineet sisältyvät AKI – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä alakoulun luokille 3-6 – arviointivälineistöön, johon kuuluu tässä kuvatun lisäksi yksilöllisen arvioinnin ja seurannan välineitä (ks. Taitojen arvioinnin kolme tasoa: tunnistamisesta tukemiseen )

Alakoulun Digilukiseulaan sisältyvillä ryhmätehtävillä (LukiMat-seula ja AKI-seula) saadaan yleiskuvaa oppijoiden luku-, lasku- ja kirjoitustaidon tasosta suhteessa ikäryhmään. Tehtävien tarkoituksena on arvioida oppimisvaikeuksien riskiä ja tuoda esiin mahdolliset vaikeudet arvioiduissa taidoissa. Ryhmätason seulontatehtäviä voidaan täydentää yksilöllisillä lukutaidon arviointitehtävillä niiden lasten osalta, jotka ovat saaneet seulasta heikon tuloksen. Tulosten tarkoituksena on auttaa tuen tarpeen tunnistamisessa sekä yksilöllisen tuen suunnittelussa. Lisäksi sekä LukiMat-palvelu että AKI sisältävät tehtäviä, joiden avulla voidaan seurata oppimista ja siten annetun tuen vaikuttavuutta. Näin ollen menetelmien tavoitteena on palvella tuen suunnittelua ja toteuttamista sen kaikissa vaiheissa. Tämä käsikirja käsittelee ryhmätehtäviä; yksilötehtävien ja seurannan välineiden käsikirjat  ovat omia kokonaisuuksiaan.

Alakoulun Digilukiseula on pyritty rakentamaan mahdollisimman helppokäyttöiseksi, jotta se toimisi työvälineenä niin luokanopettajille, erityisopettajille, psykologeille kuin muillekin lasten oppimisvaikeuksien parissa työskenteleville ammattilaisille. Sähköisten ryhmätehtävien toteuttaminen ei edellytä käyttäjältä erityisosaamista, sillä tehtävät ohjaavat itse itseään. Ohjelma pisteyttää tehtävät automaattisesti. Arviointitilanteen hallinta ja järjestäminen, yksilötehtävien toteuttaminen sekä tulosten tulkinta edellyttävät kuitenkin perustietoja lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksista ja niiden arvioinnista. Jotta tulokset olisivat luotettavia, tehtävien ohjeistuksia ja aikarajoja on tärkeää noudattaa tarkasti. Siksi arvioinnin toteuttaminen edellyttää perehtymistä käsikirjaan sekä menetelmän käyttöä koskevaan koulutukseen.

Menetelmä on kehitetty Niilo Mäki Instituutissa nojautuen aikaisempaan tutkimustietoon luku- ja kirjoitustaidon kehittymisestä sekä jo kehitettyihin arviointimenetelmiin (Digilukiseula, LukiMat tuen tarpeen tunnistamisen ja oppimisen seurannan välineet). Suunnittelutyötä on tehty yhteistyössä Jyväskylän ja Helsingin yliopiston asiantuntijoiden kanssa. Haluamme osoittaa lämpimimmät kiitoksemme Timo Ahoselle, Mikko Arolle, Kenneth Eklundille, Jari Lipsaselle, Ulla Richardsonille ja Paula Salmelle tämän hankkeen ohjauksesta. Menetelmän normitukseen on osallistunut noin 7 500 lasta eri puolilta Suomea. Aineistonkeruussa vapaaehtoisilla opettajilla ja erityisopettajilla on ollut korvaamaton merkitys, mistä haluammekin välittää heille lämpimät ja nöyrät kiitoksemme. Ilman heitä näin alueellisesti kattavan ja määrällisesti edustavan menetelmän luominen ei olisi ollut mahdollista. Opettajien ja osallistuneiden lasten lisäksi haluamme kiittää tutkimusavustajiamme, IT-osaajiamme sekä Kojun väkeä korvaamattomasta avusta ja kärsivällisyydestä.

Tekijät

Scroll to Top