3.3. Tutkimusotos ja osallistujat

Otos ja täydennysotos. Alkuperäisestä keväällä 2021 suoritetusta suunnitellun otannan 200:sta koulusta 119 koulua kieltäytyi osallistumasta normiaineiston keruuseen. 31 koulua ei vastannut yhteydenottoihin. Kun ensimmäiset, toiset ja kolmannet varakoulut otettiin käyttöön, mukaan lähteviä kouluja oli 106. Kevään 2021 datankeruun ollessa jo käynnissä vielä 17 koulua jäi pois. Lopullinen koulujen osallistujamäärä keväällä 2021 oli 89 koulua, mikä vastasi koulujen osalta osallistumisprosenttia 45 % ja oppilaiden osalta 20 % tavoitellusta. Kevään 2021 osallistumisprosentit jäivät vaatimattomiksi johtuen mm. koronapandemiasta, minkä vuoksi otosta täydennettiin keväällä 2022. Täydennysotanta tehtiin alkuperäisen otoksen mukaisesti kohdistamalla otanta niihin kouluihin ja varakouluihin, joita ei oltu 2021 otannassa vielä kysytty mukaan tai jotka eivät olleet vielä vastanneet. Täydennysotannalla saatiin mukaan 131 uutta koulua, joista 47 jäi pois aineiston keruun ollessa jo käynnissä. Näin ollen uutta aineistoa saatiin 84 koulusta.

Otosten yhdistäminen. Jotta eri ajankohtina kerätyt otokset voitiin yhdistää ja hyödyntää normiaineistona 3–6 luokkien arviointivälineessä, tuli otosten aineistojen vastaavuus osoittaa. Yksinkertaisin tapa oli verrata arviointitehtävien keskiarvoja aineistojen välillä. Tulosten mukaan Alakoulun DigiLukiseulan tehtävissä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja otosten välillä millään suuralueella. Kun vertailuun lisättiin myös maaseutu–kaupunki -jaottelu, sama tulos säilyi eikä otosten välillä havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja. Edellä kuvattujen analyysien perusteella eri ajankohtina kerättyjen otosten välillä ei siis ollut eroa ja aineistot voitiin yhdistää.  

Lopullinen otos. Täydennysotannan jälkeen otoksessa oli mukana 173 koulua, joka oli 87 % suunnitellusta lukumäärästä. Lopullisessa otoksessa oli mukana 5966 lasta luokilta 3–6, joka oli 37 % suunnitellusta määrästä. Otoksen alueellinen toteutuminen kuvataan Taulukossa 3.2.

Taulukko 3.2: Alakoulun DigiLukiseulan otannan ositteet ja toteutuneet koulu- ja oppilasmäärät. Prosenttiosuus suunnitellusta otoksesta.

Scroll to Top