2.6 Luetun ymmärtäminen (Täydennä tekstit)

Tehtävän tarkoitus ja kuvaus

Täydennä tekstit -tehtävällä arvioidaan luetun ymmärtämistä. Tehtävä ja sen tekninen toteutus on kehitetty Niilo Mäki Instituutin DigiLukiseula -hankkeessa. Tehtävä perustuu aukkotehtäviin (Gellert & Elbro, 2013), joiden sana-aukot on rakennettu niin, että oikean sanan löytämiseksi lukijan täytyy luoda ymmärrys joko aukkoa edeltävistä ja seuraavista virkkeistä ja/tai koko tekstistä. Sana-aukkoja on tekstissä sellaisten sanojen paikoilla, jotka luovat tekstiin sidoksisuutta (koheesiosidokset, kuten konjunktiot), mutta myös sellaisten sanojen paikalla, joissa sanan asettaminen vaatii merkityssuhteiden rakentamista tekstin pohjalta. Oikeaa vastausta ei voi löytää tekstistä suoraan, vaan se edellyttää päättelyä, joka on eräs keskeisimpiä luetun ymmärtämisen alataitoja (Kendeou, McMaster, & Christ, 2016). Tekstien lopussa olevilla tekstin sanomaa tiivistävillä virkkeillä tarkistetaan, onko lukija ymmärtänyt tekstin keskeisen sanoman. Tekstit ovat lyhyitä, jotta oppilaan työmuistin ja lukemissujuvuuden rooli tehtävässä menestymisessä olisi mahdollisimman pieni.

Luokkien 3 ja 4 tehtävä koostuu kuudesta lyhyestä tekstistä, jotka sisältävät yhteensä 30 sana-aukkoa. Luokkien 5 ja 6 tehtävässä tekstejä on kahdeksan ja sana-aukkoja 40. Kaikki tekstit ovat lyhyitä, 4−7 virkkeen pituisia. Jokainen teksti sisältää neljä sana-aukkoa. Teksteillä on otsikko ja lisäksi jokaisen tekstin lopussa on tekstin sanomaa tiivistävä virke, joka sisältää yhden sana-aukon. Luokkien 3 ja 4 tehtävä sisältää kolme tietotekstiä, jotka on otettu alakoulun ympäristö- ja luonnontiedon oppikirjasta. Tehtävässä on myös kolme kertomustekstiä, jotka ovat laadittu NMI:n ReadDrama ja LUKINO -hankkeissa. Luokkien 5 ja 6 tehtävä sisältää neljä tietotekstiä, jotka on otettu alakoulun biologian ja maantiedon sekä fysiikan ja kemian oppikirjoista. Kertomustekstejä on myös neljä (ReadDrama ja LUKINO -hankkeet). Tekstien aiheet ja tekstityypit vaihtelevat, jotta lukijoiden ennakkotiedot tai mieltymykset vaikuttaisivat kokonaissuoriutumiseen mahdollisimman vähän. Tekstit vastaavat alakouluikäisten lasten koulussa kohtaamaa tekstimaailmaa.

Tekstit tulevat näytölle yksi kerrallaan. Tekstin jokaiseen sana-aukkoon valitaan sana, ennen kuin oppilas pääsee seuraavaan tekstiin. Tehtävässä on 25 minuutin aikaraja, mikä riittää lähes kaikille oppilaille tekstien lukemiseen. Tieto- ja kertomustekstit vuorottelevat tehtävässä.  Oppilaalle kerrotaan, että tehtävän tekemiseen on varattu 25 minuuttia aikaa. Luettavien tekstien määrää, tyyppiä tai sisältöä ei kerrota. Arvio-palvelussa on ruudun yläreunassa etenemispalkki, josta näkee, kuinka paljon tehtävää on vielä jäljellä. Tämän voi kertoa oppilaille.

Tehtävien ärsykkeet

Luokkien 3 ja 4 tekstit:

  • Tekstityypit: 3 tietotekstiä, 3 kertomustekstiä
  • Sanamäärä: yhteensä 398 sanaa, joista 197 sanaa kertomusteksteissä (otsikko mukaan lukien) ja 201 sanaa tietoteksteissä (otsikko mukaan lukien)
  • Aukot: 4 konjunktioaukkoa ja 26 sanastoaukkoa

Luokkien 5 ja 6 tekstit:

  • Tekstityypit: 4 tietotekstiä ja 4 kertomustekstiä
  • Sanamäärä: yhteensä 479 sanaa, joista 231 sanaa kertomusteksteissä (otsikko mukaan lukien) ja 248 sanaa tietoteksteissä (otsikko mukaan lukien)
  • Aukot: 5 konjunktioaukkoa ja 35 sanastoaukkoa

Katso liitteistä tarkemmin luokkien 3−6 luetun ymmärtämisen tekstisisällöt.

Lähteet:

Gellert, A. S. & Elbro, C. (2013). Cloze tests may be quick, but are they dirty? Development and preliminary validation of a cloze test of reading comprehension. Journal of Psychoeducational Assessment, 31(1), 16–28.

Heikkilä, R., Korpivaara, P., Kettunen, A., Nivala, A.-B., & Salmi, P.(valmisteilla). AKI – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä alakoulun luokille 3-6. Yksilöllinen arviointi ja oppimisen seuranta. Niilo Mäki Instituutti.

Kajamies, A., Poskiparta, E., Annevirta, T., Dufva, M., & Vauras, M. (2003). YTTE. Luetun ja kuullun ymmärtämisen ja lukemisen sujuvuuden arviointi. Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus.

Kendeou, P., McMaster, K. L., & Christ, T. J. (2016). Reading comprehension: Core components and processes. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences3(1), 62-69.

Täydennä tekstit -tehtävän tekstien lähteet

Luokkien 3, 4, 5 ja 6 kertomustekstit

LUKINO – Lukemisen, oikeinkirjoittamisen ja nimeämisen arviointi -hanke 2020-2024. Rahoittaja Niilo Mäki Instituutti, koulutus- ja julkaisutoiminta. Suorituspaikka Niilo Mäki Instituutti.

ReadDrama – Lukuteatterin vaikuttavuus lukivaikeuskuntoutuksessa -tutkimushanke 2018-2023. Rahoittaja Suomen Akatemia. Suorituspaikka Niilo Mäki Instituutti.

Luokkien 3 ja 4 tietotekstit

Cantell, H., Jutila, H., Laiho, H., Lavonen, J., Pekkala, E., & Saari, H. 2017. Pisara 4. Ympäristö- ja luonnontieto. SanomaPro Oy. s. 9, 21, 61, 125.

Luokkien 5 ja 6 tietotekstit

Cantell, H., Jutila, H., Laiho, H., Lavonen, J., Pekkala, E., & Saari, H. 2017. Pisara 4. Ympäristö- ja luonnontieto. SanomaPro Oy. s. 9.

Cantell, H., Jutila, H., Laiho, H., Lavonen, J., Pekkala, E., & Saari, H. 2015. Pisara 6. Biologia ja maantieto. SanomaPro Oy. s. 6, 10, 17.

Cantell, H., Jutila, H., Laiho, H., Lavonen, J., Pekkala, E., & Saari, H. 2017. Pisara 6. Fysiikka ja kemia. SanomaPro Oy. s. 31.

Scroll to Top