2.3 Arviointimenetelmän yleiskuvaus

Arviointimenetelmän sisältö. Alakoulun DigiLukiseulan tehtävät näkyvät alla olevassa kuvassa. Lisäksi kaikilla luokka-asteilla on lopussa lyhyt taustatieto- ja laitekysely, jolla kartoitetaan oppilaan olennaisia taustatietoja (sukupuoli, äidinkieli) sekä tehtävien tekoon käytettyjä välineitä.

Luokkien 1 ja 2 tuen tarpeen tunnistamisen välineet vastaavat sisällöiltään LukiMat-palvelun lukemisen ja kirjoittamisen 1. ja 2. luokan kevään tuen tarpeen tunnistamisen välineitä  ja ovat maksutta koulujen käytössä. Välineet sisältävät myös peruslaskutaidon sujuvuuden arviointitehtävät. 

AKI-seula luokille 3−6 sisältää kaksi eri sisältöistä välineistöä: Luokkien 3–4 seulan sisällöt vastaavat toisiaan, samoin luokkien 5–6 sisällöt ovat keskenään samanlaisia. Kumpikin välineistö sisältää samat tehtävätyypit. Kullekin luokka-asteelle on kerätty omat normit.

Kaikki oppilaat tekevät seulan tehtävät samassa järjestyksessä. Tällä tavalla saadaan kattavasti tietoa heidän taidoistaan tuen tarpeen tunnistamista varten.

KUVA: Alakoulun DigiLukiseulan sisältö

Valmistautuminen. Ennen arviointia opettaja katsoo Alakoulun DigiLukiseulan käyttöperehdytysvideon [r1] . Oppilaille kerrotaan etukäteen arviointitilanteesta ja arvioinnin tarkoituksesta. Oppilaille kerrotaan, että ryhmä tekee lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen tehtäviä kukin omalla koneella. Tehtävät eivät vaikuta arvosanaan mutta tehtävissä kannattaa tehdä parhaansa, koska niiden avulla selvitetään, kuka tarvitsee apua näissä taidoissa. Lasten ei tarvitse valmistautua arviointitilanteeseen etukäteen. Myös vanhempia on hyvä tiedottaa arvioinnista esimerkiksi Wilma-viestillä. Arviointitilannetta varten varataan sopiva tila ja tarkastetaan laitteiden määrä ja toimivuus. Ennen arviointia luodaan tunnukset Arvio-palveluun ja tulostetaan ne oppilaille. Arviointitilanteeseen on hyvä varata 60 minuuttia aikaa.

Laitteet. Arviointitilanteessa jokainen oppilas tarvitsee koneen, jossa on näppäimistö ja hiiri, mutta tehtävät voi tarvittaessa tehdä myös kosketusnäytöllisellä laitteella. Laite voi olla koulun laite tai oppilaan oma. Selaimeksi käyvät Mozilla Firefox tai Chrome (mahdollisimman uusi versio selaimesta). Tehtäviä ei ole tarkoitus tehdä älypuhelimilla. Sanelutehtävää ja ohjeiden kuuntelua varten jokaisella oppilaalla tulee olla kuulokkeet käytössään. Kuulokkeet voivat olla oppilaan omat.

Arviointitilanne. Arviointitilanteessa opettajan tehtävänä on huolehtia, että laitteet toimivat, auttaa lapsia Arvioon kirjautumisessa ja valvoa arviointitilannetta. Arvioinnin luotettavuutta ja tasa-arvoisuutta lisää, että harjoitukset, ohjeet ja tehtävät tulevat kaikille samassa muodossa Arvio-palvelun kautta. Sen vuoksi lasten ei tarvitse valmistautua arviointitilanteeseen, eikä opettajan tarvitse ohjeistaa heitä muuten kuin kirjautumisvaiheessa.

Tulosten tarkastelu. Oppilaan tuloksia pääsee tarkastelemaan tehtäväkohtaisesti. Jokaisen tehtävän kohdalle tulee näkyviin lyhyt koonti oppilaan kaikkien vastausten määrästä, oikeiden vastausten määrästä, vastaamiseen käytetystä ajasta ja tehtävän tuloksesta persentiilinä. Koonnin alla vastaukset ovat nähtävillä kokonaisuudessaan, jolloin niitä (esimerkiksi sanelun sanoja) voi tarkastella myös laadullisesti. Jokaisen tehtävän kohdalla on myös lyhyt kuvaus tehtävän sisällöstä ja sen tarkoituksesta. Arviointimenetelmästä saadut yksittäiset, oppilaskohtaiset tulokset ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Tuloksia hyödynnetään yksilöllisten tukitoimien suunnittelussa. Niitä ei ole tarkoitus käyttää oppiainekohtaisessa arvioinnissa.

Palautteen antaminen. Palautteen antamiseen on hyvä valmistautua huolella erityisesti silloin, kun oppilas suoriutuu tehtävissä odotettua heikommin. Kun lapselle annetaan palautetta ryhmätehtävistä, on tärkeää keskittyä taitoon sinänsä eikä yksittäisiin vastauksiin. Oikeita vastauksia ei kerrota, jotta tulos on luotettava, jos samoja sisältöjä käytetään uudelleen. On tärkeää huomata, ettei yksittäinen testisuoriutuminen kerro kaikkea oppilaan lukitaidoista tai laskusujuvuudesta. Siksi oppilaan kanssa onkin hyvä jutella siitä, millaiset asiat ryhmässä tehtävään arviointiin vaikuttavat. Tällaisia tekijöitä voivat olla tilanteeseen tai ympäristöön liittyvät asiat (tekniikan toimivuus ja tuttuus, mahdolliset häiriötekijät, oppilaan sen hetkinen vireystila) tai oppilaan taidot lukemisessa, kirjoittamisessa, luetun ymmärtämisessä tai peruslaskutaidossa. Myös oppilaan tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taidot voivat vaikuttaa siihen, miten hän on orientoitunut ja keskittynyt tehtävien tekemiseen. Arvioinnin tulos muodostuukin oppilaan tuntemuksesta, havainnoista arjen oppimistilanteissa sekä testituloksista. Jos jokin tehtävistä on ollut oppilaalle työläs tai vaikea, palautteessa voidaan yhdessä pohtia, mitä taidon tukemiseksi voidaan tehdä. On tärkeää, että taitoja arvioidaan vielä tarkemmin, ja että taitoja tarvittaessa tuetaan.

Kotiin annettava palaute seulan tuloksista voi olla vapaamuotoinen. Siinä olennaista on kertoa, miten lapsi on suoriutunut arvioiduissa taidoissa ja millaiset tekijät suoriutumiseen vaikuttavat. Jos seulan ja yksilöllisen arvioinnin tulokset ovat yhteneviä arjen havaintojen kanssa oppilaan haasteista, vanhempien kanssa on hyvä pohtia tukitoimien järjestämistä. Tuen vaikuttavuutta on myös tärkeää seurata siihen tarkoitettujen välineiden avulla (AKI – yksilöllisen arvioinnin ja seurannan välineet).

Scroll to Top