5.4 Tuen tarpeen tunnistaminen

Kuten edellä on kuvattu, Alakoulun DigiLukiseula on arviointivälineistö, joka auttaa tunnistamaan ne oppilaat, joilla on riski lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin tai joilla on puutteita peruslaskutaidon sujuvuudessa. Seulan ja sen muotokoodien avulla on helppoa havaita, jos oppilaan suoriutuminen jää heikoksi yhdessä tai useammassa arvioidussa taidossa. Näitä tuloksia on tärkeää arvioida tarkemmin yksilöllisesti. Jatkoselvittelyn tarve on sitä ilmeisempi mitä enemmän heikkoja suorituksia löytyy.

Tuen tarpeen tunnistamisessa oppilaantuntemus on olennaista sen arvioimiseksi, vastaako oppilaan suoriutuminen seulassa hänen suoriutumistaan arjessa. Jos oppilas ei ole entuudestaan tuttu, tietoa on hyvä kerätä hänen aikaisemmista vaiheistaan: onko huolta oppimisesta ollut aiemmin? Onko oppilas saanut tukitoimia ja jos on, niin millaisiin taitoihin?

Tulosta tulkitessa on hyvä huomioida myös tilannekohtaiset tekijät, jotka voivat vaikuttaa tehtäväsuoriutumiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi oppilaan vireystila, motivaatio tehtävien tekemiseen, tarkkaavuus tai mahdolliset ulkoiset häiriötekijät. Onko tietokoneen käyttö oppilaalle tuttua? Toimiko tekniikka odotetusti? Alakoulun DigiLukiseulan tehtävät on rakennettu niin, että oppilaan on vaikeaa saada omaa tasoaan parempaa tulosta, mutta tavanomaista heikompi suoriutuminen on mahdollista edellä mainituista syistä johtuen.

Jos seulan ja arjen havaintojen perusteella herää huoli oppilaan oppimisesta, taitoja on tärkeää tarkastella vielä yksilöllisesti, jotta saadaan luotettavampi ja tarkempi kuva oppilaan osaamisesta ja vahvuuksista sekä taitopuutteista. Edellä on kuvattu, miten tehtäväkohtaisia tuloksia voidaan tarkastella tarkemmin Alakoulun DigiLukiseulassa ja millaisilla yksilöllisen arvioinnin välineillä taitoja voidaan arvioida tarkemmin. Yksilöllisen arvioinnin avulla saadaan tuntuma siitä, millaiset asiat oppilaan osaamiseen vaikuttavat, millaisia taitoja on tärkeää tukea, ja millaisia vahvuuksia oppilaalta löytyy. Arvioinnissa on hyvä huomioida myös se, millaisia tukitoimia on kokeiltu aiemmin, millaisia resursseja tukemiseen on oppimisympäristössä ja oppijan verkostossa ja mihin oppija itse on valmis ja kykenevä.

Jos tuen tarve tunnistetaan sekä seulan että yksilöllisen arvioinnin perusteella, on tärkeää suunnitella tukitoimet yksilöllisesti vastaamaan oppilaan taitoprofiilia. Tuki perustuu toisaalta niiden taitojen tukemiseen, jossa oppijalla on vaikeuksia ja toisaalta vahvuuksien hyödyntämiseen. Havaittuja vahvuuksia voidaan käyttää tuen suunnittelun apuna: jos oppilaan vahvuutena ovat esimerkiksi hyvät kuullun ymmärtämisen taidot, luetun ymmärtämisen haasteita voidaan kompensoida äänikirjoja hyödyntämällä.

Seuraavassa luvussa kuvataan lyhyesti, miten prosessi jatkuu tuen tarpeen tunnistamisen jälkeen ja millaisiin asioihin on hyvä kiinnittää huomiota palautteen antamisessa ja yksilöllisen tuen suunnittelussa.

Scroll to Top