3.1. Esitutkimukset

Alakoulun DigiLukiseulan tehtävät pohjautuvat huolella pilotoituihin tehtävätyyppeihin, jotka on kehitetty DigiLukiseula-hankkeessa yläkoulun ja toisen asteen oppilaille (Paananen ym., 2019). Koska alakoulun oppilaita varten luotiin ikätasoiset, uudet tehtäväsisällöt, tehtävät pilotoitiin syksyllä 2020 ennen normiaineiston keruuta. Ryhmätehtävien esitutkimukseen osallistui sen ensimmäisessä vaiheessa 631 lasta luokilta 3–6. Osallistujia oli 35 koulusta ympäri Suomea. Ensimmäisen pilottitutkimuksen aineistolle tehtiin yksiparametriset osionanalyysit Rasch-mallin perusteella. Malliin sopimattomia osioita muokattiin tai karsittiin, kunnes kaikki mukaan tulevat tehtävät ja niiden osiot osoittautuivat malliin sopiviksi ja erottelukyvyltään riittäviksi. Malliin sopivina pidettiin osioita, joiden Rasch-arvo sijoittui välille 0.6 – 1.4. Erottelukyky katsottiin riittäväksi, jos sen raja-arvo ylitti 0.5. (Linacre, 2022)

Lukusujuvuus: Koska tehtävän tavoitteena on mitata ensisijaisesti lukemisen sujuvuutta, osiot, joissa oikeiden vastausten prosenttiosuus oli alle 90, poistettiin ja vaihdettiin toisiin. Tavoitteena oli, että virkkeet olisivat mahdollisimman yksiselitteisiä ja luetun ymmärtämisen tai yleistiedon osuus mahdollisimman pieni.

Oikeinkirjoitus: Osiot, jotka eivät sopineet malliin tai joiden erottelukyky oli heikko, karsittiin pois.

Luetun ymmärtäminen: Esitutkimuksessa tekstejä oli mukana enemmän kuin normituksessa, jotta heikosti toimivia tekstejä olisi mahdollista karsia pois. Sellaiset tekstit, joissa oli useita huonosti toimivia osioita (osio ei sopinut malliin tai sen erottelukyky oli heikko), karsittiin pois. Tekstejä, joissa yksittäinen osio ei saavuttanut odotettuja kriteereitä, muokattiin.

Toisessa esitutkimuksessa helmikuussa 2021 (n = 1602) arvioitiin muokattujen ryhmäarviointimenetelmien toimivuutta ja ominaisuuksia. Esitutkimuksen perusteella tehtävät ja niiden osiot osoittautuivat ominaisuuksiltaan toimiviksi ja luotettaviksi, ja ne sisällytettiin sellaisinaan normitettavaan tehtäväpakettiin.

Scroll to Top